+48 882 111 608
kontakt@studiotuiteraz.pl

Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Studia tu i teraz, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 17/1, NIP:6572404552.
Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach, warsztatach i korzystanie z wszelkich usług, oferowanych przez Studio tu i teraz jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.

ZASADY, DOTYCZĄCE REZERWACJI MIEJSC:

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na zajęcia, warsztaty i sesje indywidualne obowiązują rezerwacje i szczególne zasady odwoływania tych rezerwacji. W przypadku braku miejsc na zajęcia i warsztaty, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. Zapisy na zajęcia grupowe według obowiązującego grafiku, odbywają się za pośrednictwem systemu Fitssey. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio z naszego grafiku na stronie www.studiotuiteraz.pl lub przez aplikację Fitssey na urządzenia mobilne.
 3. System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio tu i teraz Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
 4. Logując się do systemu zyskujesz dostęp do osobistego profilu klienta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami, dokonywać płatności, sprawdzać historię zakupów, pozostałą ilość zajęć i termin upływu ważności karnetu.
 5. Istnieje możliwość instalacji darmowej aplikacji Fitssey na urządzeniach mobilnych. Pobierz tutaj App Store lub Google Play.
 6. Jeżeli Klient nie ma możliwości rezerwacji zajęć lub anulowania rezerwacji w systemie online, można zrobić to telefonicznie (jednak tylko w godzinach otwarcia studia) lub osobiście w recepcji studia.
 7. Rezerwację na zajęcia grupowe można anulować do 4 godzin przed rozpoczęciem spotkań popołudniowych i wieczornych oraz do 12 godzin przed rozpoczęciem spotkań porannych (rozpoczynających się do godz. 12). Odwołanie rezerwacji w przepisowym terminie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.
 8. W przypadku braku anulowania rezerwacji w ustalonych powyżej ramach czasowych i nie wzięcia udziału w umówionym spotkaniu, wejście zostanie pobrane z Twojego karnetu, a w przypadku karnetów Open ich termin ważności zostanie skrócony o 1 dzień.
 9. Spóźnienie na zajęcia może oznaczać utracenie zarezerwowanego miejsca. O godzinie rozpoczynającej dane zajęcia, może w takiej sytuacji zostać wpuszczona osoba z listy rezerwowej.
 10. Na zajęcia grupowe można zapisać się z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Na sesje indywidualne można zapisać się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny/sms do osoby prowadzącej lub z recepcją w studiu.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku zajęć i zmiany osoby prowadzącej. O wszelkich zmianach Klient zostaje poinformowany telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub email.

KARNETY I PŁATNOŚCI:

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
 2. Kupując karnet lub wejście jednorazowe, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w zajęciach.
 3. Karnety upoważniają do korzystania ze wszystkich rodzajów zajęć z wyjątkiem sesji indywidualnych, kursów i warsztatów.
 4. Wykupienie karnetu nie gwarantuje udziału w konkretnych zajęciach, decyduje kolejność dokonywania rezerwacji. Zanim kupisz karnet, sprawdź dostępność miejsc na wybranych przez siebie zajęciach – telefonicznie w godzinach otwarcia studia, poprze email lub sms.
 5. Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba i nie ma możliwości przekazywania go osobom trzecim.
 6. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 7. Karnet obowiązuje przez 30 dni od dnia pierwszych zajęć z tego karnetu.
 8. Na rozpoczęcie używania wykupionego karnetu Klient ma maksymalnie 60 dni. Po upływie tego terminu, karnet zostanie aktywowany przez system automatycznie.
 9. Klienci, którzy zachowują ciągłość korzystania z usług Studia tu i teraz przez okres min. 4 miesięcy (pomiędzy terminami ważności kolejnych karnetów nie ma przerwy dłuższej niż 3 dni), mają prawo do zawieszenia karnetu na maksymalnie 2 tygodnie, dwukrotnie w ciągu roku, w przypadku wyjazdów, problemów zdrowotnych, czy innych sytuacji losowych. W celu zawieszenia karnetu, należy skontaktować się z recepcją studia poprzez email na adres kontakt@studiotuiteraz.pl lub telefonicznie.
 10. Płatności za karnety i wejścia jednorazowe na zajęcia można dokonywać przelewem na konto bankowe, poprzez aplikację Fitssey lub gotówką/kartą w studiu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wyboru płatności gotówką należy przyjść minimum 10 min wcześniej.
 11. W przypadku rezerwacji terminu sesji indywidualnych lub miejsca na warsztatach, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez osobę prowadzącą sesję lub warsztaty. Zaliczkę należy wpłacić na konto Studia tu i teraz. Nr konta: 72 1050 1416 1000 0090 8242 2693. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, zapisującej się na sesję lub warsztaty + nazwa sesji/warsztatów. Zaliczka jest zwrotna tylko w przypadku rezygnacji z umówionego terminu do 24 godzin przed umówionym terminem.

ZASADY DZIAŁANIA STUDIA:

 1. Studio tu i teraz otwierane jest 15 minut przed pierwszymi zajęciami popołudniowymi lub porannymi. Zamykamy 30 minut po ostatnich zajęciach wieczornych i 15 minut po ostatnich zajęciach w bloku dopołudniowym.
 2. W czasie, kiedy nie odbywają się w studiu żadne zajęcia, prowadzone są sesje indywidualne lub warsztaty. W tym czasie kontakt telefoniczny ze studiem jest niedostępny.
 3. Na zajęcia należy przyjść minimum 5-15 minut wcześniej, aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce na macie. Każdy prowadzący realizuje podczas swoich zajęć określony program, który składa się na jedną spójną całość. Z tego powodu prosimy o punktualność.
 4. Studio tu i teraz zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli nie zapisze się na nie min. 3 osoby. W takiej sytuacji zostanie wysłana do zapisanych osób informacja o odwołaniu zajęć, nie później niż 4 godziny przed godziną ich planowanego rozpoczęcia.
 5. Ze względów higienicznych i komfortu podczas zajęć, po całym studiu poruszamy się bez obuwia. Okrycia wierzchnie i buty zostawiamy przy wejściu do studia w wyznaczonych do tego miejscach. Pozostałe rzeczy osobiste można zostawić w przeznaczonych do tego osobnym pomieszczeniu.
 6. Studio nie odpowiada za pozostawione na terenie studia rzeczy.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania czystości na terenie studia.
 8. Przed zajęciami należy wyciszyć lub wyłączyć telefon, po to, aby nie zakłócać spokoju innych uczestników.
 9. Po zajęciach należy odłożyć używane akcesoria do miejsc do tego przeznaczonych.
  Zabronione jest wykonywanie działań, mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub mogących powodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
 10. Na terenie studia zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia papierosów.
 11. Zabrania się udziału w zajęciach, warsztatach i sesjach indywidualnych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie osoby mogą zostać wyproszone ze studia.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania. odnosić się do innych z szacunkiem i życzliwością, dbać o dobrą atmosferę, a wszelkie nieporozumienia rozwiązywać w drodze pokojowej komunikacji.
 13. Klienci, którzy są obecni w recepcji studia w trakcie trwania innych zajęć, zobowiązani są do nie zakłócania ich głośnymi rozmowami lub wchodzeniem do sali, zanim zajęcia się skończą lub po ich rozpoczęciu.
 14. Podczas zajęć należy przestrzegać zaleceń prowadzącego, nie instruować innych uczestników, chyba że prowadzący zaleci inaczej.
 15. Zajęcia odbywają się bez obuwia. Można ćwiczyć w skarpetkach, o ile nie wpływa to na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych ćwiczeń, np. w pozycjach stojących. W takich przypadkach Klient ćwiczący w skarpetkach robi to na własną odpowiedzialność.
 16. Zalecamy ćwiczenia w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 17. Studio dysponuje matami i innymi akcesoriami do ćwiczeń. Klient zobowiązuje się korzystać z nich z troską i poszanowaniem i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. Można również korzystać ze swoich mat i akcesoriów. Pozostawienie swojej maty w studiu jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego, jednak studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione maty.
 19. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.

ZDROWIE:

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika jest poinformowanie nas o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na praktykę.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi nie mogą brać udziału w zajęciach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach, które decydują się praktykować wbrew zaleceniom lekarza i nie poinformowały nas o swoich problemach zdrowotnych.
 4. Kobiety w ciąży mogą dołączyć do zajęć po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań oraz po uzyskaniu zgody właściciela Studia tu i teraz.
 5. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej.
 6. Akceptując regulamin zgadzasz się, że ćwiczysz na własne ryzyko, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.
 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie studia.
 8. Podczas zajęć należy przestrzegać poleceń prowadzącego.
 9. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.
 10. Kobiety w trakcie menstruacji biorące udział w zajęciach jogi, powinny poinformować osobę prowadzącą – nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.
 11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia lub kontynuacji zajęć każdej osobie, która złamie postanowienia regulaminu.

Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana Klientom drogą mailową, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studia.